Polityka prywatności

 

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest KAM DIGITAL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A lok. 1, 30-081 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762508467, REGON: 364610251, kapitał zakładowy 30 000,00 złotych (Administrator Danych Osobowych).
 2. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika (niezarejestrowanego i zarejestrowanego) w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 3. Dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres email podczas tworzenia konta. Zgoda na otrzymywanie takiej informacji jest dobrowolna i wskazywana osobno przez Użytkownika podczas procesu rejestracji konta.
 4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika;
  2. numer NIP i numer PESEL;
  3. adres zamieszkania lub pobytu;
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. numer telefonu.
 5. Do świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych niezbędne jest podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 regulaminu Portalu OPPS.pl, natomiast do świadczenia Usługi emitowania Ogłoszeń na rzecz Użytkowników Niezarejestrowanych niezbędne jest podanie danych wskazanych w ust. 4 pkt 5. Nieudostępnienie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim wiązać się będzie z odmową świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 6. Przetwarzanie Danych osobowych następuje po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika, która następuje przez wypełnienie bądź zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej lub w trakcie publikacji Ogłoszenia oraz w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w sposób określony w ust. 6 niniejszego paragrafu może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody w odniesieniu do danych wskazanych w pkt. 6 niniejszego paragrafu będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika Usług, w tym koniecznością uniemożliwienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostępu do Indywidualnego Konta lub jego usunięciem.
 8. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia w całości albo w części jego danych osobowych. Całkowite usunięcie danych osobowych wskazanych w pkt. 4 będzie wiązało się z koniecznością uniemożliwienia dostępu do Indywidulanego Konta lub jego usunięciem.
 9. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo do ich poprawiania;
  2. prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator Danych osobowych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych bez jego zgody.
  4. prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. W celu realizacji uprawnień przysługującemu Użytkownikowi i określonych w niniejszej polityce Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem danych określonych w pkt 13
 11. Usługodawca informuje, iż dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych Użytkownika korzystającego z Portalu. W tym celu będzie wykorzystywał techniczne i fizyczne zabezpieczenia danych, chroniących dane przed utratą, nieuprawnionym udostępnieniem lub ujawnieniem, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem.
 12. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom i instytucjom za wyjątkiem:
  1. organów i instytucji publicznych wspierających Portal w walce z oszustwami i nadużyciami
  2. podmiotów należących do Usługodawcy i przez niego prowadzonych
  3. właściwych organów i instytucji, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
  4. zewnętrznych podmiotów wspierających Usługodawcę w świadczeniu bezpiecznych usług w ramach działalności Portalu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Podmioty te nie są uprawnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych. 
 13. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem:

  1. poczty tradycyjnej na adres:      

            KAM DIGITAL sp z o.o.

            ul. Królewska 65A/1;

            30-081 Kraków

   2. poczty elektronicznej pod adresem: ado@opps.pl

   

ZAGROŻENIA

 1. Jednym ze szczególnych zagrożeń każdego użytkownika Internetu, w tym Użytkownika, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych zaleca się by Użytkownik zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Portalu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
 3. sługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyk, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.